Dijkverbeteringen

Dijkverbetering Hagestijn-Opheusden

Opdrachtnemer : GMB/ Van Oord Nederland
Opdrachtgever : Waterschap Rivierenland.
Functie : Omgevingsmanager
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Communicatie en afstemmen werkzaamheden met bewoners en perceeleigenaren. Adviseren en regisseren van                  omgevingsmanagement vraagstukken.
Werkzaamheden : Ontwerp, werkvoorbereiding en realisatie van het herinrichting en verbeteren van 28 KM dijkvak/ 10 KM stabilisatie  constructie aanbrengen/ 16 KM Rijbaan inrichten/ +/- 1.500.000 M3 Klei aanvoeren.
Contract

Indicatie waarde

: UAV GC

: €35.000.000

Periode : 2015/2016

Verbeteren waterstaatkundige veiligheid Brinkman Visser gemaal

Opdrachtnemer : GMB Civiel
Opdrachtgever : Gemeente Arnhem/ Rijkswaterstaat
Functie : Projectleider
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Verantwoordelijk voor het gehele bouwproces vanaf aanbieding t/m oplevering.
Werkzaamheden : Ontwerp, werkvoorbereiding en realisatie van het verbeteren van de waterstaatkundige veiligheid t.o.v. het brinkman visser gemaal.
Contract

Indicatie waarde

: UAV GC

: €115.000

Periode : 2014/2015

Dijkverbetering s’gravenlandse boezem

Opdrachtnemer : Combinatie GMB Civiel-Oldenkamp
Opdrachtgever : Waternet
Functie : Projectleider
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Verantwoordelijk voor het gehele bouwproces tijdens realisatie en opleverfase, aanspreekpunt voor omwonenden en perceeleigenaren.
Werkzaamheden : Werkvoorbereiding en het realiseren van een dijkverbetering met de volgende omvattende werkzaamheden, vervangen beschoeiing en steigers, Kwelsloot aanbrengen, Steunberm aanbrengen, 1,5 KM kruin herinrichten.
Contract

Indicatie waarde

: RAW

: € 1.550.000,-

Periode : 2012

 

 

 

Dijkverbetering de Hoef westzijde                                                                                                                                                                                                               

Opdrachtnemer : Combinatie GMB Civiel-Oldenkamp
Opdrachtgever : Waternet
Functie :  Uitvoerder/ Assistent Projectleider
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Verantwoordelijk voor het gehele bouwproces tijdens realisatie en opleverfase, aanspreekpunt voor omwonenden en perceeleigenaren.
Werkzaamheden : Werkvoorbereiding en het realiseren van een dijkverbetering in een gecompliceerde omgeving met de volgende omvattende werkzaamheden, vervangen beschoeiing en steigers, kwelsloot aanbrengen, steunberm aanbrengen, 4,5 KM kruin herinrichten, rijbaan vervangen over een traject van 4,5 KM.
Contract

Indicatie waarde

: RAW

: € 2.550.000,-

Periode : 2012

Aanpassing en Sanering Dijkvak Zeedijk Delfzijl

Opdrachtnemer : GMB Infra
Opdrachtgever : Waterschap Noorderzijlsvest
Functie : Assistent Uitvoerder
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Ter ondersteuning van de “Senior” uitvoerder dijkverbetering werkzaamheden en saneringen organiseren en coördineren.
Werkzaamheden : Aanbrengen damwandkuip in zeewering, Sanering en verwijderen van de persleiding Groningen/ Delfzijl, herstellen dijkvak.
Contract

Indicatie waarde

: UAV GC

: € 1.220.000,-

Periode : 2008

Aanpassen dijkvak Groevesluis

Opdrachtnemer : GMB Infra
Opdrachtgever : Waterschap Noorderzijlsvest
Functie : Calculator/ werkvoorbereider/ Uitvoerder
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Verantwoordelijk voor de calculatie, ontwerp, werkvoorbereiding, en de realisatiefase.
Werkzaamheden : Ontwerp en realisatie van een dijkvak verbetering in een gecompliceerde omgeving. Met de volgende omvattende werkzaamheden: Baggeren van ringsloten/ 500M1 kwelsloot dempen/ 500M1 infiltratieriool aanbrengen/ waterhuishouding van aangrenzende percelen optimaliseren/ steunberm verzwaren/ toegangswegen, paden en tuinen van aanwonenden herinrichten/ rijbaan herinrichten.
Contract

Indicatie waarde

: UAV GC

: € 800.000,-

Periode : 2008

Verbetering Boezemdijk Groningen/Delfzijl

Opdrachtnemer : GMB Infra
Opdrachtgever : Waterschap Noorderzijlsvest
Functie : Assistent Uitvoerder
Specifieke taken en verantwoordelijkheden : Ter ondersteuning van de “Senior” uitvoerder dijkverbetering werkzaamheden en saneringen organiseren en coördineren.
Werkzaamheden : 12 KM Kwelsloot reconstrueren, +/- 750.000M3 Klei vervoeren over water, 12 KM Steunberm aanbrengen, kruin inzaaien.
Contract

Indicatie waarde

: UAV GC

: € 1.520.000,-

Periode : 2008/ 2007